Axfast

Axfast årsrapport 2023: Urbicid och återuppståndelse

Året i korthet

Marknadsvärde 20,8 miljarder (19,3) Totalavkastning 0,5% (3,8) Hyresintäkter 868 Mkr (704) nettouthyrning -14 Mkr (22) Projektinvesteringar 298 Mkr (217) Fastighetsförsäljningar 0 Mkr (0) Fastighetsförvärv 1544 Mkr (0) Belåningsgrad 26% (20) Uthyrningsgrad 96% (97) Uthyrbar yta 202 000 kvm (193 100) Andel miljöcertifierade fastigheter 90% (75)

Marknadsvärde

FÖRDELNING MARKNADSVÄRDE/SEGMENT
UTVECKLING MARKNADSVÄRDE

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Axfast AB (publ) (556032-3379) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31. Företaget har sitt säte i Stockholm. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Axfast är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Bolaget investerar i kontors-, handels-, hotell- och logistikfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Fastighetsportföljen är idag koncentrerad till Stockholm, marknaden med starkast ekonomisk tillväxt i Sverige. Koncernen har ett starkt fokus på fastighetsutveckling, med en ständig process att utveckla bolagets fastighetsbestånd. Samtliga fastigheter ägs via dotterbolag. Förvaltningen sker i Axfast AB där all personal är anställd.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget ägs till 100 procent av Axfast Holding AB som i sin tur ägs till 75 procent av Antonia Ax:son Johnson, till 20 procent av Alexandra Mörner och till 5 procent av Göran Ennerfelt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

År 2023 har varit ett starkt år för Axfast som återigen levererat den högsta omsättningen och det högsta driftnettot i bolagets historia. Detta tack vare fortsatta förvärv genomförda projekt och en hög indexuppräkning av hyrorna. Värdemässigt har vi sett en nedgång i fastighetsvärdena i hela Sverige som en följd av kraftigt stigande räntor under året och därmed höjda avkastningskrav. Värdenedgången för bolagets portfölj uppgick till -2,3 procent för året, vilket dock var betydligt bättre än för branschsnittet totalt som landade på -6,1 procent enligt MSCI:s index.

Under året tillträdde Boston Consulting Group sina totalrenoverade kontorsytor i projektfastigheten Jakob Mindre 11, vilket innebär att fastighetens samtliga kontorsytor nu är fullt uthyrda.

Hyresavtal tecknades bland annat med Evolution Services Sweden i den nyförvärvade fastigheten Skotten 6 som därmed är fullt uthyrd avseende kontorsytorna. Axfast genomförde under året även sin första uthyrning till en co-working aktör då Helio flyttade in på knappt 1 400 kvadratmeter i kvarteret Bryggmästaren på Gamla Brogatan.

Under året har ombyggnationsprojektet på logistikfastigheten Jordbromalm 4:8 löpt på och hyresgästen Storex flyttar in under 2024. Projektet omfattar cirka 8 500 kvadratmeter.

Nyuthyrningarna för året uppgick till cirka 4 700 kvadratmeter och till en hyra om knappt 37 Mkr. Nettouthyrningen för perioden uppgick till -14 Mkr. Den kontrakterade uthyrningsgraden i beståndet uppgår vid året slut 96 procent. Under året har det även genomförts omförhandlingar av en hyresvolym om 33 Mkr till en hyresökning om 10,7 procent.

I augusti bekräftades bolagets kreditrating, BBB med stabila utsikter, från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating. Det publika ratingbetyget ger bättre tillgång till upplåning från kapitalmarknaden till konkurrenskraftigare villkor och bidrar därmed till en ökad diversifiering och riskspridning.

Per 2023-12-31 äger Axfast AB 21 fastigheter via dotterbolag. Marknadsvärdet på fastigheterna har bedömts uppgå till 20 767 Mkr (19 318 Mkr). Fastigheterna har värderats externt av Forum Fastighetsekonomi eller Cushman & Wakefield och värdeförändring under året uppgår till -2,3 procent (1,3 procent).

RESULTAT

Hyresintäkterna uppgick under 2023 till 868 Mkr (704). I ett mellan åren jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 12 procent, från 704 Mkr 2022 till 789 Mkr 2023. De högre hyresintäkterna förklaras huvudsakligen av hyresavtalens indexreglering som för 2023 uppgick till knappt 10,9 procent. Den kontrakterade uthyrningsgraden i beståndet uppgår vid årets slut till 96 procent (97).

Axfast redovisar ett driftnetto på 643 Mkr (514), vilket motsvarar en driftnettoökning med 25 procent jämfört med 2022. Det ökade driftnettot förklaras delvis av förvärvet av Skotten 6 som genomfördes i januari 2023. För ett mellan åren jämförbart bestånd ökar driftnettot med 14 procent, från 514 Mkr 2022 till 585 Mkr 2023. Bolaget redovisar en överskottsgrad om 74 procent (73). Fastighetsportföljens orealiserade värdeförändring uppgick till -393 Mkr (238), vilket i huvudsak förklaras av höjda avkastningskrav inom samtliga segment. För koncernens räntederivat uppgick den orealiserade värdeförändringen till -133 Mkr (175) som ett resultat av fallande långa marknadsräntor under slutet av året.

Investeringar I januari förvärvades fastigheten Skotten 6 i Stockholm av Atrium Ljungberg. Fastigheten omfattar cirka 13 800 kvadratmeter fördelat på kontors-, butiks- och lagerytor. Koncernens investeringar i befintliga fastigheter i form av ombyggnad uppgick till 298 Mkr (217 Mkr).

Finansiell ställning Årets kassaflöde uppgick till 199 Mkr (-14 Mkr). Likvida medel uppgick per den 31 december till 417 Mkr (218). Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till 5 432 Mkr (3 827). Det synliga egna kapitalet i koncernen uppgick till 13 373 Mkr (13 263).

Moderbolaget Moderföretagets verksamhet omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av koncernens fastigheter. Redovisad nettoomsättning utgjorde 43 Mkr (34). Moderbolaget finansieras genom förvaltningsarvoden från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8 Mkr (9). Moderföretagets egna kapital per 31 december 2023 uppgick till 3 991 Mkr (3 966). Antalet anställda vid årets slut var 14 (14). Bolagets soliditet uppgick till 60 procent (64).

FLERÅRSÖVERSIKT/NYCKELTAL

Koncernen 2023 2022 2021* 2020* 2019*
Intäkter (Mkr) 868 704 572 564 594
Driftnetto (Mkr) 643 514 409 374 402
Förvaltningsresultat (Mkr) 381 367 283 - -
Resultat efter skatt (Mkr) -127 625 625 54 263
Överskottsgrad 74% 73% 72% 66% 68%
Kontrakterad uthyrningsgrad 96% 97% 97% 94% 95%
Bokfört värde förvaltningsfastigheter (Mkr) 20 767 19 318 18 864 6 436 6 521
Extern finansiering (Mkr) 5 432 3 827 3 987 2 814 2 745
Eget kapital (Mkr) 13 131 13 263 13 263 3 738 3 687
Belåningsgrad 26% 20% 21% 18% 19%
Räntetäckningsgrad (ggr) 2,7 4,7 4,9 6,0 4,1
Miljöcertifiering förvaltningsbeståndet, % (antal) 90,0 75,0 65,0 32,0 11,0
Moderföretaget 2023 2022 2021* 2020* 2019*
Nettoomsättning (Mkr) 43 34 35 33 34
Balansomslutning (Mkr) 6 693 6 289 6 762 5 688 6 050
Soliditet (%) 60% 64% 58% 69% 65%
Antal anställda 14 14 12 12 12

*Den finansiella information som presenteras före 1 januari 2021 har ej räknats om till IFRS utan presenteras i enlighet med tidigare redovisningsprinciper BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförbarheten mellan åren. Brister i jämförbarheten beror huvudsakligen på att enligt tidigare redovisningsprinciper har förvaltningsfastigheter ej redovisats till verkligt värde, vilket innebär att resultatet för tidigare perioder påverkas av avskrivningar på fastigheter. Enligt IFRS redovisas fastigheterna till verkligt värde och fastigheternas orealiserade värdeförändring redovisas i resultatet. Dessutom har driftnettot under K3 belastats med kostnader avseende tomträttsavgäld till skillnad mot IFRS redovisningen där kostnad för tomträttsavgälder redovisas som en räntekostnad på leasingskulder inom finansnettot. Förvaltningsresultat rapporterades inte i den tidigare K3 redovisningen och därför presenteras inget värde för perioden 2018 - 2020.

FRAMTIDA UTVECKLING

Axfastkoncernens fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, en region med stark ekonomisk tillväxt. Det långsiktiga målet är en balanserad fastighetsportfölj inom segmenten kontor, handel, hotell och logistik.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Axfasts risker kan i huvudsak delas upp i två kategorier, affärsmässiga och finansiella risker.

De affärsmässiga riskerna är en naturlig del av bolagets verksamhet och utgörs av risker för förlorade hyresintäkter, ökade vakanser samt värdeförändringar i fastighetsbeståndet. För att reducera affärsrisken har bolaget valt att koncentrera fastighetsbeståndet till Stockholm, en region med stark ekonomisk tillväxt. Fastigheterna ligger i utvalda lägen, med en stabil och differentierad hyresgäststruktur och en välfördelad förfallostruktur avseende hyresstocken. En förändring av hyresintäkterna med 1 procent per 1 januari skulle påverka 2024 års resultat före skatt med 9 Mkr.

Finansiella risker är de risker som bolaget är exponerat mot genom skuldportföljen. Bolaget strävar efter en låg finansiell risk och belåningen är i jämförelse med branschen i övrigt låg. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 59 procent (65). Räntekostnaderna utgör en av de större kostnadsposterna för Axfast och förutsättningarna på räntemarknaden kan förändras snabbt. Vid hantering av ränterisken tas alltid hänsyn till hur känslig bolagets balans- och resultaträkning är för ränteförändringar. Finansiering läggs i första hand upp med kort bindningstid och ränterisken hanteras sedan med hjälp av derivat. Bolagets genomsnittliga räntebindningstid uppgick vid årsskiftet till 3,5 år (4,0).

Bolagets fastigheter redovisas till verkligt värde. Förvaltningsfastigheterna värderas vid varje kvartalsskifte där värderingarna vid varje hel- och halvårsskifte utförs av Cushman & Wakefield Sweden AB och Forum Fastighetsekonomi AB och vid resterande tillfällen genomförs internvärderingar av Axfast.

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet påverkas i hög grad av hur Axfast lyckas utveckla och förädla fastighetsbeståndet samt kund- och avtalsstrukturen. Fastighetsvärdenas utveckling påverkas av förändringar i ränteläget, den allmänna konjunkturutvecklingen, förväntningar på hyrestillväxt, den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, möjligheten till lånefinansiering samt avkastningskravens utveckling. Vid årets utgång uppgick fastigheternas värde till 20 767 Mkr.

HÅLLBARHET

För Axfast är det av stor vikt att kunna erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. Vi vill skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring. Som en del i arbetet har bolaget under året energinventerat samtliga fastigheter. Under året har dessutom ytterligare fyra fastigheter miljöcertifierats. Vid utgången av 2023 är 90 procent av bolagets fastigheter miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:


Balanserad vinst 3 957 200
Årets resultat 29 153
Summa 3 986 353
Disponeras så att:
Till aktieägare utdelas (100 kronor per aktie) 4 000
I ny räkning överföres 3 982 353
Summa 3 986 353

Nyckeltal

Nyckeltal 2023 2022 2021 2020* 2019*
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Intäkter, Mkr 868 704 572 564 594
Driftnetto, Mkr 643 514 409 374 402
Förvaltningsresultat, Mkr * 381 367 283 - -
Resultat efter skatt, Mkr -127 625 1 869 54 263
Överskottsgrad, % 74 73 72 66 68
Kontrakterad uthyrningsgrad, % 96 97 97 94 95
Bokfört värde förvaltningsfastigheter, Mkr 20 767 19 318 18 864 6 436 6 521
Extern finansiering, Mkr 5 432 3 827 3 987 2 814 2 745
Eget kapital, Mkr 13 131 13 263 12 462 3 738 3 687
Belåningsgrad, % 26 20 21 18 19
Räntetäckningsgrad, ggr 2,7 4,7 4,9 6,0 4,1
Miljöcertifiering förvaltningsbeståndet, % (antal) 90 75 65 32 11
*Den finansiella information som presenteras före 1 januari 2021 har ej räknats om till IFRS utan presenteras i enlighet med tidigare redovisningsprinciper BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförbarheten mellan åren. Förvaltningsresultat rapporterades inte i den tidigare K3 redovisningen och därför presenteras inget värde för perioden 2018-2020.

DEFINITIONER
Fastighetsrelaterade nyckeltal

Direktavkastning
Driftnetto i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde.

Driftnetto
Hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och hyresgästanpassningar.

Hyresintäkter
Debiterade hyror och hyrestillägg minus hyresrabatter.

Uthyrningsgrad
Bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i förhållande till hyresvärde.

Överskottsgrad
Driftnetto i förhållande till hyresintäkter.

Finansiella nyckeltal

Belåningsgrad
Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bedömda marknadsvärde vid perioden slut.

Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultatet i förhållande till räntekostnader.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Soliditet, justerad
Redovisat eget kapital, plus övervärdet på fastigheterna (bedömt marknadsvärde minus bokfört värde) reducerat med uppskjuten skatt på 21,4%, i förhållande till balansomslutning.

Resultaträkning

KONCERNEN
Belopp i tkr 2023-01-01 – 2023-12-31 2022-01-01 – 2022-12-31
Hyresintäkter 866 100 703 404
Övriga intäkter 2 248 686
Driftskostnader -72 504 -56 616
Underhållskostnader -21 682 -19 983
Fastighetsskatt -86 090 -78 656
Fastighetsadministration -44 735 -35 200
Driftnetto 643 337 513 635
Avskrivningar -1 269 -961
Resultat efter avskrivningar 642 068 512 674
Centrala administrationskostnader -25 160 -22 476
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 9 365 943
Finansiella kostnader -220 990 -99 598
Räntekostnad leasingskuld -23 801 -23 801
Finansnetto -235 426 -122 456
Förvaltningsresultat 381 482 367 742
Värdeförändringar
Fastigheter -392 787 238 042
Räntederivat -133 932 174 602
Resultat före skatt -145 237 780 386
Skatt på årets resultat 17 977 -155 714
Årets resultat -127 260 624 672
Årets totalresultat är i sin helhet hänförlig till moderföretagets aktieägare.
Övrigt totalresultat 0 0
Övrigt totalresultat för året, efter skatt 0 0
Årets totalresultat -127 260 624 672

Hyresintäkter

FÖRDELNING HYRESVOLYM/SEGMENT
FÖRDELNING KONTRAKTERAD HYRA/KUND
FÖRDELNING HYRESVOLYM/DELMARKNAD
KONTRAKTERAD HYRA FÖRFALLOSTRUKTUR

Balansräkning

KONCERNEN
Belopp i tkr 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 20 767 000 19 318 000
Materiella anläggningstillgångar 11 349 8 933
Nyttjanderättstillgångar 965 051 778 935
Derivatinstrument 17 247 98 839
Summa anläggningstillgångar 21 760 647 20 204 707
Kundfodringar 5 653 0
Skattefordringar 0 0
Derivatinstrument 2 113 421
Övriga fordringar 6 060 10 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 90 567 64 437
Likvida medel 416 948 218 347
Summa omsättningstillgångar 521 341 293 534
SUMMA TILLGÅNGAR 22 281 988 20 498 241
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 4 000 4 000
Reserver 800 800
Balanserad vinst 13 126 603 13 257 866
Summa eget kapital 13 131 403 13 262 666
Skulder till kreditinstitutet 3 803 450 1 727 703
Uppskjuten skatteskuld 2 344 190 2 394 506
Derivatinstrument 61 826 7 794
Långfristiga leasingsskulder 929 740 749 183
Summa långfristiga skulder 7 139 206 4 879 186
Skulder till kreditinstitut 1 616 557 2 089 533
Leverantörsskulder 33 431 40 923
Aktuella skatteskulder 22 741 19 585
Kortfristiga leasingskulder 29 361 23 802
Övriga kortfristiga skulder 16 405 8 095
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 884 174 451
Summa kortfristiga skulder 2 011 379 2 356 389
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 281 988 20 498 241

Kassaflödesanalys

KONCERNEN
Belopp i tkr 2023 2022
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -145 237 780 386
Justering för skillnader mellan resultat före skatt och nettokassaflöde 527 988 -411 683
Betalda skatter -31 962 8 923
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
350 789 377 626
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändringar av rörelsefordringar -13 019 -18 431
Förändringar av rörelseskulder 94 424 8 388
Kassaflöde från den löpande verksamheten 432 194 367 583
Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter -1 520 198 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -314 398 -217 533
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 834 596 -217 533
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 2 325 000 720 000
Amortering av lån -720 000 -880 000
Amortering av leasingskuld
Utbetald utdelning -4 000 -4 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 601 000 -164 000
Årets kassaflöde 198 598 -13 950
Likvida medel vid årets början 218 347 232 297
Årets kassaflöde 198 598 -13 950
Likvida medel vid årets slut 416 948 218 347
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDE
Betalda och erhållna räntor
Erhållen ränta 9 365 943
Erlagd ränta -200 057 -99 106
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar av tillgångar 1 269 961
Värdeförändring fastigheter 392 787 -238 042
Värdeförändring räntederivat 133 932 -174 602
Totala justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 527 988 -411 683

Finansiella nyckeltal

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)
BELÅNINGSGRAD (%)
RÄNTEBINDNINGSTID (ÅR)
KAPITALBINDNINGSTID (ÅR)