Axfast

Axfast årsrapport 2017: Recept på stadsutveckling

Året i korthet

Marknadsvärde 12,4 miljarder (11,5) Totalavkastning 14,1 % (18,3) Hyresintäkter 562 mkr (527) Projektinvesteringar 198 mkr (408) Fastighetsförsäljningar 430 mkr (1 060) Fastighetsförvärv 0 mkr (0) Belåningsgrad 26 % (33) Uthyrningsgrad 99 % (97) Uthyrbar yta 245 300 kvm (285 000)

Marknadsvärde

FÖRDELNING MARKNADSVÄRDE/SEGMENT
FÖRDELNING MARKNADSVÄRDE/REGION

Förvaltningsberättelse

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Koncernen Samtliga fastighetsbolag inom Axfast-koncernen ägs av Axfast AB. Förvaltningen sker i Axfast AB där all personal är anställd.

Viktiga händelser Axfast AB har under 2017 avyttrat fastigheterna Backa 22:3 och Backa 22:8 i Göteborg genom bolagsförsäljningar. Några förvärv har inte genomförts under året. Per 2017-12-31 äger Axfast AB 21 fastigheter via dotterbolag. Marknadsvärdet har bedömts till 12 430 Mkr och samtliga fastigheter har värderats externt av Forum Fastighetsekonomi eller Cushman & Wakefield.

Nettoomsättning, resultat och balansomslutning i Mkr

Koncernen 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 562 527 448 460 444
Resultat efter finansiella poster 347 435 22 67 146
Balansomslutning 6 504 6 720 7 166 6 041 5 216

Moderbolaget 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 31 32 30 28 30
Resultat efter finansiella poster 273 377 -8 40 117
Balansomslutning 3 522 3 668 4 317 3 414 3 136

Investeringar Koncernens investeringar i befintliga materiella anläggningstillgångar i form av ny och tillbyggnad uppgick till 198 Mkr (408).

Finansiell ställning Hyresintäkterna uppgick under 2017 till 562 Mkr (527). I ett mellan åren jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 20 %, från 462 Mkr 2016 till 553 Mkr 2017. Uthyrningsgraden i beståndet uppgår vid årets slut till 99,1 %. Axfast redovisar ett driftnetto på 415 Mkr (357), vilket motsvarar en driftnettoökning med drygt 16 % jämfört med 2016. Förvaltnings­resultatet uppgår till 66 Mkr (34) och bolaget redovisar en överskottsgrad på 74 % (68). Resultat före skatt uppgår till 347 Mkr (435). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar om 281 Mkr (401 ).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 297 Mkr (605). Årets kassaflöde uppgick till -11 Mkr (23). Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 190 Mkr (201). Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till 3 290 Mkr (3 872). Koncernens nettoskuldsättningsgrad (räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital) var vid årets slut 110 % (144). Det synliga egna kapitalet i koncernen per den 31 december 2017 uppgick till 2 826 Mkr (2 508). Soliditeten (beräknad som synligt eget kapital i relation till totalt kapital) uppgick till 43 % (37).

Moderföretaget Moderföretagets verksamhet omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av koncernens fastigheter. Redovisad nettoomsättning utgjorde 31 Mkr (32). Moderbolaget finansieras genom förvaltningsarvoden från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 273 Mkr (377). Moderföretagets egna kapital per 31 december 2017 uppgick till 2 954 Mkr (2 630). Antalet anställda vid årets slut var 12 (12).

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Koncernen Axfast koncernens fastighetsbestånd är koncentrerat till utvalda orter med stark ekonomisk tillväxt. Det långsiktiga målet är en balanserad fastighetsportfölj inom segmenten kontor, handel, hotell och logistik.

Risker Axfasts risker kan i huvudsak delas upp i två kategorier, affärsmässiga och finansiella risker.

De affärsmässiga riskerna är en naturlig del av bolagets verksamhet och utgörs av risker för förlorade hyresintäkter, uppstående av vakanser samt värdeförändringar i fastighetsbeståndet. För att reducera affärsrisken har bolaget valt att koncentrera fastighets beståndet till regioner med stabil tillväxt. Fastigheterna ligger i utvalda lägen och har en stabil och differentierad hyresgäststruktur och en väl fördelad förfallostruktur avseende hyresstocken. En förändring av hyresintäkterna med 1 procent per 1 januari påverkar 2018 års resultat med 6 Mkr.

För att utveckla bolagets fastighetsportfölj har Axfast ett stort fokus på projektutveckling. Vid nyproduktion och större utvecklingsprojekt eftersträvas alltid en låg risknivå och som regel startas inte projekten förrän större delen av lokalytorna är uthyrda.

Finansiella risker är de risker som bolaget är exponerat mot genom skuldportföljen. Bolaget strävar efter en låg finansiell risk och belåningen är i jämförelse med branschen i övrigt låg. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 43 procent och den justerade soliditeten (där hänsyn tagits till övervärdena på fastigheterna) uppgår till 67%. Räntekostnaderna utgör en av de större kostnadsposterna för Axfast och förutsättningarna på räntemarknaden kan förändras snabbt. Vid hantering av ränterisken tas alltid hänsyn till hur känslig bolagets balans och resultaträkning är för ränteförändringar. Finansieringen läggs i första hand upp med kort bindningstid och ränterisken hanteras sedan med hjälp av derivat. Bolagets genomsnittliga räntebindningstid uppgick vid årsskiftet till 3,3 år. En förändring av marknadsräntan med + 1 %-enhet ger en kassaflödeseffekt om -13 Mkr för 2018.

Bolagets fastigheter redovisas till anskaffningsvärde i balansräkningen. Axfast marknadsvärderar med hjälp av Forum Fastighets ekonomi och Cushman & Wakefield sitt fastighetsbestånd två gånger per år för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. Nedskrivning görs om marknadsvärdet till väsentlig del understiger redovisat värde.

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet påverkas i hög grad av hur Axfast lyckas utveckla och förädla fastighetsbeståndet samt kund och avtalsstrukturen. Fastighetsvärdenas utveckling påverkas av förändringar i ränteläget, den allmänna konjunktur utvecklingen, förväntningar på hyrestillväxt, den lokala utbuds och efterfrågebalansen, möjligheten till lånefinansiering samt avkastningskravens utveckling. Vid årets utgång uppgick fastigheternas redovisade värde till 6 273 Mkr och fastigheterna marknadsvärderades till 12 430 Mkr.

Aktie-kapital Övr. bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Koncernen
Eget Kapital vid årets början 4 000 157 550 1 926 323 419 735 2 507 608
Disposition av föregående års resultat 419 735 -419 735
Eget kapitaldel av obeskattade reserver 18 522 -18 522
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital
Disposition enl årsstämmobeslut
• Utdelning -4 000 -4 000
Årets resultat 322 855 322 855
Vid årets slut 4 000 176 072 2 323 636 322 855 2 826 463
Moderföretaget
Eget Kapital vid årets början 4 000 800 2 234 030 391 403 2 630 233
Disposition av föregående års resultat 391 403 -391 403 -
Disposition enl årsstämmobeslut
• Utdelning -4 000 -4 000
Årets resultat 328 136 328 136
Vid årets slut 4 000 800 2 621 433 328 136 2 954 369

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen föreslår att kr 2 949 569 133 disponeras enligt följande.


Utdelning, 40 000 aktier à 100 kr per aktie 4 000 000
Balanseras i ny räkning 2 945 569 133
Summa 2 949 569 133

Koncernens fria kapital per 31 december 2017 uppgick till 2 949 569 133 kr. Någon överföring till bundna reserver kommer inte att ske.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med regler i ABL 17 kap 3§. Utdelning bedöms inte hindra bolaget eller koncernföretagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt, inte heller från att göra erforderliga investeringar.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

KONCERNEN MODERBOLAGET
Belopp i tkr 2017-01-01
– 2017-12-31
2016-01-01
– 2016-12-31
2017-01-01
– 2017-12-31
2016-01-01
– 2016-12-31
Nettoomsättning 561 633 526 614 31 126 31 908
Rörelsens kostnader
Driftskostnader -57 223 -74 383
Övriga fastighetskostnader -72 633 -76 132 -14 284 -13 178
Personalkostnader -21 371 -41 776 -21 371 -41 776
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -238 261 -203 297 -309 -415
Rörelseresultat 172 145 131 026 -4 838 -23 461
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 281 361 401 475 282 056 386 699
Ränteintäkter och liknande resultatposter 67 107 77 584 86 244
Räntekostnader och liknande resultatposter -106 089 -97 216 -81 803 -72 104
Resultat efter finansiella poster 347 484 435 392 272 999 377 378
Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond -19 505 -1 933
Koncernbidrag erhållna 141 651 102 582
Koncernbidrag lämnade -54 308 -85 477
Resultat före skatt 340 837 392 550
Skatt på årets resultat -24 629 -15 657 -12 701 -1 147
Årets resultat 322 855 419 735 328 136 391 403

Hyresintäkter

FÖRDELNING HYRESINTÄKTER/SEGMENT
FÖRDELNING HYRESINTÄKTER/REGION

Balansräkning

KONCERNEN MODERBOLAGET
Belopp i Tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 851 120 5 775 023
Inventarier, verktyg och installationer 402 891 427 133 3 748 3 247
Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar 18 710 261 907
6 272 721 6 464 063 3 748 3 247
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 045 934 2 092 664
Uppskjuten skattefordran 2 524 2 256 1 025 853
Andra långfristiga fordringar 3 490 2 920 3 490 2 920
6 014 5 176 2 050 449 2 096 437
Summa anläggningstillgångar 6 278 735 6 469 239 2 054 197 2 099 684
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 868 1 017
Fordringar hos koncernföretag 1 465 417 1 558 414
Skattefordringar 2 819 6 798
Övriga fordringar 1 177 21 187 48 996
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 865 24 848 2 161 1 953
34 910 49 871 1 467 626 1 568 161
Kassa och bank 190 438 201 331
Summa omsättningstillgångar 225 348 251 202 1 467 626 1 568 161
SUMMA TILLGÅNGAR 6 504 083 6 720 441 3 521 823 3 667 845
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Bundna reserver 176 072 157 550 800 800
180 072 161 550 4 800 4 800
Fritt eget kapital
Fria reserver 2 323 535 1 926 323 2 621 433 2 234 031
Årets resultat 322 855 419 735 328 136 391 403
2 646 390 2 346 058 2 949 569 2 625 434
2 826 462 2 507 608 2 954 369 2 630 234
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 45 846 26 341
45 846 26 341
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 145 199 134 920
Övriga avsättningar 3 490 2 920 3 490 2 920
148 689 137 840 3 490 2 920
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 609 084 3 046 302
2 609 084 3 046 302
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 681 218 775 340 50 000
Checkräkningskredit 247 898 576 509
Leverantörsskulder 40 159 41 021 3 638 2 648
Skulder till koncernföretag 247 579 312 121
Aktuella skatteskulder 8 147 6 054
Övriga skulder 2 435 1 613 2 311
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 190 324 209 895 11 336 64 761
919 848 1 028 691 518 118 1 008 350
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 504 083 6 720 441 3 521 823 3 667 845

Nyckeltal

NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013
FASTIGHETSRELATERADE
Uthyrbar area, kvm 245 300 283 000 301 000 263 000 265 800
Marknadsvärde, Mkr 12 430 11 547 10 686 8 090 6 509
Nettoinvesteringar, Mkr – 233 – 561 1 278 1 028 – 348
Bokfört värde, Mkr 6 273 6 464 6 908 5 782 4 834
Hyresintäkter, Mkr 562 527 447 460 444
Driftnetto, Mkr 415 357 294 302 295
Vakansgrad, ekonomisk, % 0,9 2,8 4,3 6,8 5,9
Överskottsmarginal, % 74 68 66 67 67
FINANSRELATERADE
Genomsnittlig ränta, % 2,5 2,4 1,9 2,4 3,2
Räntebindningstid, år 3,3 3,1 2,8 3,1 3,7
Räntetäckningsgrad, % 3,9 3,4 3,0 2,6 2,4
Soliditet, % 43 37 29 35 39
Justerad soliditet, % 67 61 50 50 52
Belåningsgrad/marknadsvärde, % 26 33 44 45 45

Hyresintäkter

FÖRDELNING HYRESINTÄKTER/KUNDER
HYRESSTOCKENS FÖRFALLOSTRUKTUR
Graph 1 e6b6bccc67ca5a32d52798dfedc985bf6422f1bc263ca14190a2b4fe030fe326