Axfast

Integritetspolicy

Vi på Axfast månar om och respekterar din integritet.

Vi säkerställer att insamling och behandling av personuppgifter alltid kommer att ske på ett ansvarsfullt sätt med omsorg för din integritet och dina rättigheter. Här lämnar vi information om hur vi behandlar personuppgifter, vilket krävs enligt EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, ofta kallad GDPR.

I vilka situationer samlar vi in personuppgifter och varför?

1. Information vi behöver för att du ska kunna använda vår tjänst minasidor.axfast.se. Där anger du själv dina uppgifter.

2. Information som vi behöver för att fullfölja vårt åtagande som hyresvärd och fastighetsägare. Dessa uppgifter samlas in i direktkontakt med dig eller genom din arbets- eller uppdragsgivare.

3. Via kamerabevakning, för att öka säkerheten, inklusive att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott. Vi använder också kamerabevakning för att möjliggöra kartläggning av rörelsemönster i syfte att förstå besöksflöden och åskådliggöra hur fastigheter nyttjas. För att analysera detta använder vi en AI-baserad lösning. Sensorerna är utformade så att inga bilder eller videofilmer lagras. Det går inte att spåra eller identifiera någon enskild individ.

Informationen inkluderar:

1-2. Kontaktuppgifter som namn, företag, befattning, e-postadress, telefonnummer som du kan ange i din profil på minasidor. Om du är privathyresgäst eller enskild firma så kommer även ditt personnummer att finnas lagrat i vårt hyressystem.

3. Uppgifter som omfattas av kamerabevakning.

Hur behandlar och sparar vi personuppgifter?

1-2. För de syften som anges ovan sparar vi personuppgifter så länge vi har ett avtal med dig, eller den organisation som du företräder.

3. Vi använder kamerabevakning i våra porttelefoner samt för att analysera och förstå besöksflöden, där det inte sker någon inspelning (och följaktligen inte heller någon lagring av personuppgifter). Därutöver använder vi kamerabevakning där så anges via skyltning på plats. I den omfattning vi sparar inspelat material behåller vi det i regel tre dygn.

****

Vi kan också spara personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, såsom att uppfylla Bokföringslagen samt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Lagliga grunder för behandling:

För privatpersoner: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du som individ är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig, innan ett sådant avtal ingås.

För företrädare för organisationer: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra avtal med den organisation som du företräder.

Kamerabevakning: Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen att öka säkerheten i våra fastigheter, inklusive att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott samt för att analysera besöksflöden och förstå hur våra fastigheter används.

Vem kommer vi att dela din information med?

1-2 Vi delar information (inklusive personuppgifter) med utvalda partners som IT-tjänsteleverantörer, hyresförvaltare, leverantörer av teknik och fastighetsrelaterade tjänster.

3. Inspelat material kan komma att delas med myndigheter.

Såvitt avser analys av besöksflöden hanteras datan av leverantör som tillhandahåller lösning för analysen.

Vi kommer att se till att din information hanteras säkert och vi vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter inom EU

Dina rättigheter

Enligt GDPR har individer vissa rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan i denna Integritetspolicy.

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du också rätt att få ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

Invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse, av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för att fastställa, göra gällande och försvara rättliga anspråk, är vi skyldiga att upphöra med den behandling du invänder mot. Personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföring kommer dock alltid att upphöra om du invänder mot sådan behandling.

Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter har du rätt att begära begränsning av behandlingen i avvaktan på vår verifiering av om vi kan fortsätta att behandla dem enligt nedan (se avsnittet Begränsning av behandling).

Om vi efter din invändning inte längre har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att få personuppgifterna raderade enligt nedan (se avsnittet Radering).

Radering:

Du kan få dina personuppgifter raderade under följande omständigheter:

• Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

• Om vår behandling av personuppgifterna endast baseras på ditt samtycke, om du återkallar samtycket.

• Om du invänder mot att behandlingen, om vår behandling baseras på berättigat intresse och inte utgör några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller om behandlingen i fråga sker för direktmarknadsföringsändamål.

• Om dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.

• Om dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av.

Rätten till radering gäller dock inte i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsning av behandling:

Under följande omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av dina personuppgifter:

• Om du bestrider personuppgifternas korrekthet kommer vi att begränsa behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

• Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

• Om du har invänt mot behandling, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Vi kan emellertid även fortsättningsvis behandla dina personuppgifter om du samtycker till det, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Återkalla samtycke:

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke. För det fall behandlingen baseras på ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen har du rätt att få de relevanta personuppgifterna raderade enligt ovan (se avsnittet Radering).

Dataportabilitet:

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet:

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

Personuppgiftsansvarig:

Axfast AB, Box 216, 101 24 Stockholm, Tel: 08-752 53 00, E-post: info@axfast.se

Hur är det med cookies?

Axfast använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår webbplats och för att förbättra vår användarupplevelse.