Axfast

Riddaren 16

Fastighetsinformation

Fastighet Riddaren 16 Adress Grev Turegatan 18 Kommun Stockholm AREA Butiker: 744 kvm
Lager: 121 kvm
Kontor: 1 371 kvm
Bostäder: 535 kvm

Fastighetsbeskrivning

Kontors- och bostadsfastighet belägen mitt emot Sturegallerian. Fastigheten uppfördes 1869 och har därefter byggts om och till i omgångar.

Kontorslokalerna i huset har renoverats löpande och försetts med moderna klimatinstallationer samtidigt som den ursprungliga sekelskiftescharmen har bevarats.

Kulturhistorisk klassning: Grön

__________________________________________________________________________________________________________________

Kamerabevakning Riddaren:

Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att någon inspelning inte sker samt att bevakning via kameran endast sker när någon i byggnaden besvarar en påringning från en besökare.
Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.

För mer information, kontakta:
Vida Farahvashi
Tel: 08-752 53 05
Email: vida@axfast.se